อุปกรณ์ป้องกันงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าห้องน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประจักษ์ ขุนทอง-
2ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย ฝูงที-
3นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีคงเพชร-
4นาย พินิจ ยุบลนวน-
5นาง อรอนงค์ ชมก้อน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์สร ภูพันเชือกปวช.
2นาย อลงกต ธารวาวแววปวช.
3นางสาว นิภาพร ญานสิทธิ์ปวช.
4นาย อิทธิพล ญาณสวรรค์ปวช.
5นาย จักริน ฮังกะสีปวช.
6นาย ธนากร พื้นสมุทรปวส.
7นาย ปฏิพัทธ์ ภูแล่นหยุดปวส.
8นาย สุริยาวุธ สอนคำหารปวส.
9นาย เจนภพ เกตุจันทร์ปวส.
10นาย ทวีชัย นอกุลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากแนวคิดที่จะหาวิธีป้องกันภัยอันตรายจากงูหรือสัตว์มีพิษอื่นๆ ที่เข้าไปในห้องน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัว จึงได้ทำการสร้างอุปกรณ์ป้องกันงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าห้องน้ำนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้งูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าในห้องน้ำ ทางด้านถังบำบัดน้ำเสีย เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ห้องน้ำ และป้องกันโรคที่มาจากสัตว์ ป้องกันภัยจากงูและสัตว์มีพิษ มีหลักการออกแบบโดยอาศัยหลักการธรรมชาติ ของแรงโน้มถ่วงของโลก มาออกแบบการเปิดและปิดของฝา และหลักการความลาดเอียง 1:100 ของระบบท่อน้ำ จากถังบำบัดน้ำเสียถึงบ่อพักน้ำ เพื่อป้องกันงูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าห้องน้ำ จากอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดที่มีราคาประหยัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) เพื่อป้องกันไม่ให้งูหรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าในห้องน้ำ
2) เพื่อป้องกันโรคที่มาจากสัตว์
3) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ห้องน้ำ