เส้นพาสต้าผักเหมียง PM

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เส้นพาสต้าผักเหมียง PM สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าผักเหมียง PMให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพื่อสามารถผลิตและจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจำวิทยาลัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ กลุ่มตัวอย่างเป็น ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย ได้แก่แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเส้นพาสต้าผักเหมียง PMแบ่งเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒ รายการประเมินความพึงพอใจ ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๕๐ คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ เพศหญิง จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเส้นพาสต้าผักเหมียง PMจากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๕๐ ชุด รายการที่มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สีสันของผลิตภัณฑ์ ( = ๔.๗๕, S.D. = ๐.๔๕) และรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ( = ๔.๔๕, S.D. = ๐.๖๒)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าผักเหมียง PMเป็นเครื่องดื่มสูตรพิเศษมีสีม่วงสด มีคุณค่าทางด้านร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย มีสารอนุมูลอิสระ เสริมสร้างกระดูก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาพร ดอกประทุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว วิภาวดี เอี๊ยวประเสริฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธามาศ ตันเถียรปวช.
2นางสาว รัชฎาภรณ์ รวมทรัพย์ปวช.
3นาย พงษ์อนันต์ ชัยชนะปวช.