ปูนแดงสมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ปูนแดงสมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการหาประสิทธิภาพของปูนแดงสมุนไพรต่อการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน หมู่บ้านยามกาโนนคำ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ประสิทธิภาพของปูนแดงสมุนไพรในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือด้านภาพรวมของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และด้านรูปแบบและส่วนประกอบครบถ้วนพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากเห็นว่าการใช้ผงทรายอะเบทที่ได้รับจากอาสาสมัครหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ได้รับความสะดวกมากกว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปรานทิพย์ นามเกียรติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รัชกร พิลาชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ยุลี แก้วเชียงหวางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุวนันท์ กาหลงปวช.
2นางสาว อริยา โสภาบุตรปวช.
3นางสาว ศิรินันท์ อภัยโคตรปวช.
4นางสาว เปรมฤทัย พัลวัลย์ปวช.
5นางสาว นฤมล พูลสวัสดิ์ปวช.
6นางสาว สุชารินทร์ ทิพวัลย์ปวช.
7นางสาว อัมรินทร์ แสนภาษาปวช.
8นางสาว ปนัดดา ลำพุทธาปวช.
9นางสาว พัชรีพร ประคำปวช.