รถดำนาแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลไกการปักต้นกล้าข้าวด้วยรถดำนาแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรถดำนาแสงอาทิตย์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รถดำนาแสงอาทิตย์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยเลือกแบบเจาะจง จำนวนชาวนาหมู่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน เป็นผู้ทดลองใช้รถดำนาแสงอาทิตย์จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้รถดำนาแสงอาทิตย์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองใช้รถดำนาแสงอาทิตย์มีความคิดเห็นต่อข้อคำถามความพึงพอใจการใช้รถดำนาแสงอาทิตย์มีค่าระดับคะแนนความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปักดำนาโดยใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ ปานดำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัฐกรณ์ ผาสุกปวช.
2นางสาว วันเพ็ญ จันทร์ดาราปวช.
3นางสาว อริศรา โพธิ์แดงปวช.