ชุดตรวจสอบคอมเพรสเซอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ สุขปลั่ง-
2นาย ปวีณ แก้วใส-
3นาย ยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ-
4นาย ไพศาล หงษ์อุดม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธเนศ วงศ์จินดาบลปวส.
2นาย ชวลิต นามเสนาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

“ชุดตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ” ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผลการวิจัยมีดังนี้ หลักการทำงานใช้โลเพรชเชอร์ ไฮเพรชเชอร์ เพื่อใช้ตรวจสอบการทำงานของปริมาณน้ำยาในท่อเครื่องทำความเย็นว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ คือ เมื่อมีปริมาณน้ำยามากหรือน้อยเกินกว่ากำหนด ชุดตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ จะตัดการทำงานของเครื่องทำความเย็นและมีไฟสัญญาณแสดงแจ้งเตือน จากการวิจัยพบ ชุดตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ สามารถใช้งานได้จริงและช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องทำความเย็นได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ที่ใช้ อุปกรณ์วัดปริมาณสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นได้แก่ โลเพสเซอร์และไฮเพสเซอร์
และมีสายไฟต่อออกจากโลเพสเซอร์และไฮเพสเซอร์เข้ากับระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็น