เครื่องมือลอกลายหมายเลขตัวถังรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์อิศรานุพรอุตสาหกรรม
2นาย นายเสฐียรพงษ์ เอียดคงอุตสาหกรรม
3นาย วิชชากร เขียวอ่อนอุตสาหกรรม
4นาย ศุภเดช เมืองเงินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นายพิจักษณ์ ทองสร้อยปวช.
2นาย นายทรงพล เกียรติบุญญาฤทธิ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องมือลอกลายหมายเลขตัวถังรถที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือ ลอกลายหมายเลขตัวถังรถและเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องลอกลายหมายเลขตัวถังรถ โดยมีสมมติฐานการวิจัยว่าผู้ประเมินคุณภาพมีความคิดเห็นสอดคล้องเกี่ยวกับคุณภาพการสร้าง และการใช้เครื่องมือลอกลายหมายเลขตัวถังรถอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าดัชนีความสอดคล้อง≥ 0.6 (IOC≥ 0.6)สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพด้านการเครื่องมือหรือการออกแบบผลปรากฎว่า มีค่าเฉลี่ย IOC อยู่ที่ระดับ0.83 และด้านาคุณภาพการใช้งาน ค่าเฉลี่ย IOC อยู่ที่ระดับ 0.93

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะใช้ในงานการลอกลายหมายเลขตัวถังรถโดยการกลิ้งกลับไปกลับมาสองครั้งใช้เวลาเพียงสามวินาที