เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด (Corn - seed Tearing Machine)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย วัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลลิตา หยวกวัฒน์ปวช.
2นาย ขวัญชัย อยู่เอี่ยมปวช.
3นาย ปริญญา พุทธปรางปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เกษตรในหมู่บ้านได้ประสบปัญหากับเครื่องสีข้าวโพดที่มีราคาแพง จึงทำการวิจัยเพื่อออกแบบและเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดกับเครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งการออกแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด อาศัยการหมุนของวัตถุ มาเสียดสีกันมากระทบกันด้วยความเร็วและแรงจนทำให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกจากฝัก ในการทดลองเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดกับเครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลอดทั่วไป จำนวน 10 ฝัก มวล 2,000 กรัม จำนวน 3 ครั้ง พบว่า เครื่องสีข้าวโพดเครื่องสีข้าวโพดที่มีอยู่ตามท้องตลาดใช้เวลาในการสีข้าวโพด เร็วกว่าเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด เล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยได้มวลของเมล็ดข้าวโพดที่สีได้ใกล้เคียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทดลองเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลอดทั่วไป จำนวน 10 ฝัก มวล 2,000 กรัม จำนวน 3 ครั้ง มีดังนี้ เครื่องสีข้าวโพดเครื่องสีข้าวโพดที่มีอยู่ตามท้องตลาดใช้เวลาในการสีข้าวโพด 31.0 วินาที เร็วกว่าเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ประดิษฐ์ขึ้น 35.0 วินาที เล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยได้มวลของเมล็ดข้าวโพดที่สีได้ใกล้เคียง เครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลาด มวลของซังข้าวโพด และเมล็ดที่ได้จาการสีข้าวโพด เครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลาด มีค่าเฉลี่ยของมวลของซังข้าวโพด เท่ากับ 24.3 กรัม มีค่าเฉลี่ยของมวลของเมล็ดข้าวโพด เท่ากับ 176 กรัม และเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่ประดิษฐ์ขึ้น มีค่าเฉลี่ยของซังข้าวโพด เท่ากับ 24.6 กรัม มีค่าเฉลี่ยของมวลของเมล็ดข้าวโพด เท่ากับ 174.9 กรัม แต่ซังข้าวมีเมล็ดข้าวโพดติดเล็กน้อยในเครื่องสีข้าวโพดที่ประดิษฐ์ขึ้น
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าที่มีขายตามท้องตลาด
เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดโดยจักรยานช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง