ก้อยคั่วจิ้งหรีดขาวอบกรอบ

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตก้อยคั่วจิ้งหรีดขาวมีวัตถุประสงค์ และวิธีการทำคือ 1 เพื่อคัดเลือกชนิดของจิ้งหรีดและสูตรที่เหมาะสมในการทำก้อยคั่วจิ้งหรีด2 เพื่อศึกษากรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วจิ้งหรีดขาว3 เพื่อศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อจิ้งหรีดขาวอบกรอบ ผลการศึกษา พบว่า ก้อยคั่วจิ้งหรีดขาวอบกรอบสูตรที่ 1 ลักษณะดีมาก กรอบ มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุง รสชาติอร่อยกลมกล่อม กรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วจิ้งหรีดขาวก้อยที่ขนาดชิ้นต่างกัน จิ้งหรีดที่เหมาะสมที่สุดคือแบบทั้งตัว และนำเข้าอบที่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 ระยะเวลาที่ดีที่สุดคือ6ชั่วโมงโดยได้ผลความชื้นคือที่ดีที่สุด11%และการศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคผลการศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อจิ้งหรีดขาวผลจากการทดสอบก้อยคั่วจิ้งหรีด อบกรอบพบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับทุกด้านในระดับชอบมากที่สุดโดยยอมรัยด้านสี และความชอบโดยรวมมากถึง 70 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสินค้าในระดับอุตสาหกรรมได้ สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศได้ การพัฒนาก้อยโดยการนำเอาไปอบกรอบทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นภาพร ก้อนมณี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพร ดำรงกิจปวช.