อุปกรณ์ช่วยล็อคแบบมิดชิด

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยล็อคแบบมิดชิดที่สามารถป้องกันการตัดกุญแจด้วยคีมและเลื่อย โดยได้ดำเนินการศึกษาออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) และประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบบันทึกการประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยล็อคแบบมิดชิด ผลการประเมินพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ช่วยล็อคและปกปิดแม่กุญแจ มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 60x45 มม. หนา 5 มม. ซึ่งทำจากวัสดุเหล็กชุบผิวโครเมี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประจวบ สุขบรรเทิง-
2นาย บุญกูล ศรีสุภาพ-
3นาย สุพจน์ ใจอารีย์-
4นาย อาคม ไกรรักษ์-
5นาง ทัศวรรณ สุขบรรเทิง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พันธการ ทองเจริญปวช.
2นาย อนุชิต ฉันทพจน์ปวช.
3นาย อาคม หมอกอรุณปวช.
4นาย วีระพงษ์ จุดรัมย์ปวช.
5นาย ไพรัตน์ ยูงประเสริฐปวช.
6นาย อมรเทพ ชัยวงษ์ปวส.
7นาย สายชล สวนแจ้งปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ อนุไพรวรรณปวส.
9นาย ธีรยุทธ กันต่ายปวส.
10นาย พิศณุ เย็นใจปวส.