อุปกรณ์ป้องกันแผลติดเชื้อในการทำหมันชาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริญญา วทัญญู-
2นาย ทัศพล หาดี-
3นางสาว มนัสชนก ศิละวงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นาธาน จีนหมิ่นปวส.
2นาย ธาราพงษ์ นฤดีศรีอุทัยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

จากการทดสอบประสิทธิภาพ ลักษณะความรู้สึกของอุปกรณ์ป้องกันแผลติดเชื้อจากการทำหมันชาย โดยนำชายทำหมันมาใส่อุปกรณ์ป้องกันแผลติดเชื้อในการทำหมันชายและสังเกตการไหลของปัสสาวะ ทางกลุ่มผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพพบว่าการปัสสาวะโดยไม่ใส่อุปกรณ์ การไหลของปัสสาวะทั้ง 3 ครั้งปัสสาวะโดนแผลทุกครั้ง ส่วนการทดสอบการนั่งถ่ายหนักทั้ง 3 ครั้งพบว่าผู้ไม่ใส่อุปกรณ์การไหลของก็โดนแผลเช่นกัน ทางกลุ่มผู้วิจัยได้สรุปว่าควรใช้อุปกรณ์ที่กลุ่มวิจัยได้ทำการทดสบไว้ดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ( ค่าเฉลี่ย =4.57(1)),มีราคาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ( ค่าเฉลี่ย =4.43(2)),มีขั้นตอนในการใช้งานที่ง่าย ( ค่าเฉลี่ย =4.37(3)), มีประสิทธิภาพในการป้องกันแผลติดเชื้อได้( ค่าเฉลี่ย =4.37(4)), สามารถนำไปใช้ได้จริง ( ค่าเฉลี่ย =4.33(5)),มีความคงทน แข็งแรงของชิ้นงาน ( ค่าเฉลี่ย =4.30(6)), มีความปลอดภัย เมื่อสวมใส่ ( ค่าเฉลี่ย =4.30(7)),มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย =4.27(8)),วัสดุที่นำมาใช้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ( ค่าเฉลี่ย =4.20(9)),มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
( ค่าเฉลี่ย =3.94(10))