เครื่องเติมอากาศผิวน้ำและใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศผิวน้ำและใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทดสอบประสิทธิภาพ ศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ในด้านการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย โดยประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศผิวน้ำและใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเติมอากาศที่ผิวน้ำโดยใช้กังหันและใช้ทุ่นเติมอากาศสำหรับใต้น้ำ จากผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและด้านการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับ ดีมาก และผลจากความคิดเห็นของผู้ใช้งานเครื่องเติมอากาศผิวน้ำและใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำและใต้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดความกว้าง 70 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.
- เครื่องเติมอากาศผิวน้ำโดยใช้ใบพัด
- เครื่องเติมอากาศใต้น้ำโดยใช้ทุนเติมอากาศ
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิศร เปลี่ยนดิษฐ-
2นาย ประจักษ์ บัวอาจ-
3นาย อัครวัฒน์ ใบกว้าง-
4นาย สุธี ปลื้มใจ-
5นาย ชัยวัฒน์ บุญดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติมา คงพิพัฒน์ปวช.
2นาย วรุตม์ นุ่มเส็งปวส.
3นาย ปลวัชร เชื้อมากปวส.