อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mr. ศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์อุตสาหกรรม
2นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
3นาย สัจกร ทองมีเพชร-
4นาย ณรงค์ แก้วกาฬสินธุอุตสาหกรรม
5นางสาว ประภาภรณ์ ถิ่นเขาน้อยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กมลภพ ทองแพปวช.
2นาย สุวัฒน์ ห้วยสนปวช.
3นาย เกรียงไกร มิตรใจดีปวช.
4นาย ชัยวัฒน์ กลับปวช.
5นาย ทศพล ทิพย์ทองปวช.
6นาย ณฤศักดิ์ เกตชูปวช.
7นาย ธนกฤต นิลทจันทร์ปวช.
8นาย พิชิต กะสีปวช.
9นางสาว อลิสา เนื่องปัญหาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน)

บทคัดย่อ

จากผลการศึกษาทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้า ของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำให้มีค่าดัชนีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดในทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าความเป็นกรด และด่าง (pH value) ลดลง 1.30 คิดเป็นร้อยละ 13.67 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (BOD) ลดลง 17.23 คิดเป็นร้อยละ 22.83 ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) (COD) ลดลง 164.42 คิดเป็นร้อยละ 37.74 ค่าทีเคเอ็น (Toyal Kjeldahl Nitrogen) (TKN) ลดลง 26.31 คิดเป็นร้อยละ 38.45 ไขมันและน้ำมัน ลดลง 0.72 คิดเป็นร้อยละ 57.60 ส่วนในด้านของสีหรือกลิ่นพบว่าสีของน้ำเสียมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจาก สีดำเปลี่ยนเป็นสีเทาจางๆ และกลิ่นก็ลดลงตามไปด้วย ถือว่าสีและกลิ่นสามารถยอมรับได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชนยมีขั้นตอนบำบัดน้ำ4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การตกตะกอน โดยใช้วิธีการเติมสารส้ม และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ อีเอ็ม ลงในถังพักน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในปริมาณที่เหมาะสม หรืออัตราส่วน อีเอ็ม : น้ำเสีย เท่ากับ 1ลิตร:10,00ลิตรหมักทิ้งไว้ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้น้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าตกตะกอน ขั้นตอนที่ 2 การบำบัดขั้นต้น โดยใช้ฟางข้าว ผักตบชะวาสับเป็นชิ้นๆ ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว เป็นตัวดูดซับสีและสิ่งบนเปื้อนในน้ำเสีย ขั้นตอนที่ 3 การบำบัดขั้นที่สอง เป็นการบำบัดต่อจากขั้นตอนที่ 2 ด้วยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ทรายหยาบ และใยโพลีเอสเตอร์ ขั้นตอนที่ 4 การบำบัดขั้นสุดท้าย โดยใช้ไส้กรองใยพอลิ เอสเตอร์