แอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ โดยผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้กลุ่มตัวอย่างใช่ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์ ประชากร คือ นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 24 คน และปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 12 คน รวม 36 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและ แบบประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ผลการประเมินพึงพอใจของแอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมบทสวดมนต์ที่ใช้สำหรับสวดมนต์พระพุทธศาสนา ที่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นได้อย่างง่ายสะดวกต่อการใช้งาน โดยทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์ ได้ทาง Google play และ QR Code

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ-
2นางสาว ทิพรัตน์ กวี-
3นางสาว สายสุนีย์ เนียมกำเนิด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วาสนา ศรีมาลาปวส.
2นางสาว นิธิบดี กลิ่นคูณปวส.