เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.อ. รุ่งโรจน์ อุตมาตร-
2นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจา-
3นาย ชาญชัย แสงโพธิ์-
4นาย นิรุตน์ งามพริ้ง-
5นาง พรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัญญา เพ็งสุขปวส.
2นาย นรวิชญ์ สุระศรีปวส.
3นาย ศิริวัฒน์ ล้ออวยพรปวส.
4นางสาว อมินต์ตา ทองย้อยปวส.
5นางสาว อรญา คุดขุนทดปวส.
6นาย เจริญพงศ์ รัตนาวินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ โดยมีสมมุติฐานในการศึกษา คือประสิทธิภาพของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเทียบเท่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดจากการวัดไม่เกิน ± 4 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) อ้างอิงค่ามาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยสารสารละลายไอแอลกอฮอล์ที่ 50 mg% และ100 mg% จำนวนอย่างละ 10 ตัวอย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ ใช้ตัวเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์แบบสารกึ่งตัวนำซึ่งมีราคาถูกกว่าเซ็นเซอร์แบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี และหาซื้อได้ง่ายเมื่อประกอบเข้ากับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้มีประสิทธิภาพวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ได้เที่ยงตรงเทียบเท่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายในตัวเซ็นเซอร์แบบสารกึ่งตัวนำซึ่งแปรผันกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่มาตกกระทบตัวเซ็นเซอร์ แสดงผลค่าระดับแอลกอฮอล์ที่วัดได้เป็นตัวเลขออกทางจอแอลซีดี (LCD) มีหน่วยเป็น mg% และสามารถพิมพ์ผลการทดสอบออกทางเครื่องพิมพ์ได้