เครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชัย อันชูฤทธิ์-
2นาง พรเนตร กระจาย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญญฤทธิ์ ด่วนดีปวส.
2นาย อุเทน ไชยชนะปวส.
3นาย สุทัศน์ วรวาทปวส.
4นาย ณัฐพงษ์ บุญบำรุงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพเครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทดลองวัดระยะเวลาในการพ่นปุ๋ย ผลคือเครื่องพ่นปุ๋ยแบบเครื่องยนต์กับแบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้เวลาใกล้เคียงกันคือ 31นาที กับ 36 นาที แต่เครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้านการวิเคราะห์ความพึงพอใจของชาวนาที่ได้ทดลองใช้เครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวนาโดยส่วนรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในผลการวัดความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.21

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานสะอาด