กระดาษใยกล้วยสุดมหัศจรรย์

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำกระดาษจากใยกล้วย จากต้นกล้วย ซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากการศึกษาทดลองการนำต้นกล้วยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้สังเกตผลได้ผลการศึกษาจากการทดลอง ครั้งที่ 1 ใช้ต้นกล้วยครั้งต้น ใช้โซดาไฟ 400 กรัม พบว่า กระดาษที่ได้มีสีน้ำตาล และแตกง่าย และครั้งที่ 2 ใช้ต้นกล้วย 1 ต้น ใช้โซดาไฟ 400 กรัม พบว่า กระดาษที่ได้มีสีสันมากขึ้น และแตกง่าย และครั้งที่ 3 ใช้ต้นกล้วย 1 ต้น ใช้โซดาไฟ 400 กรัม พบว่ากระดาษที่ได้มีสีขึ้น เหนียวและไม่แตกง่ายมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ในการใช้งานของ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและปลูกได้ทั่วไป ส่วนหนึ่งของต้นกล้วยที่นิยมนำมาแปรรูปเป็น ทำกระดาษจากใยกล้วย
และสามารถจัดทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น กล่อง โคมไฟ ดอกไม้จากใยกล้วย และเพื่อลดปัญหาต้นกล้วยเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น จึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ กระดาษใยกล้วยช่วยเพิ่มมูลค่าให้ต้นกล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุชาดา อินบัวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรเนตร กระจายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวัฒน์ สุระภีปวช.
2นางสาว ศศิร์รัช บุษบกปวช.
3นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวช.
4นางสาว กนกพร สินเนียมปวช.
5นางสาว ธัญชนก พวงไทยปวช.