เครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานแสงอาทิคย์ The Solar Fertilizer Spray Machine

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1Mrs.Pornnate krajai-
2-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1ปวส.
2ปวส.
3ปวส.
4ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

The purpose of this were to 1. Save fuel 2. Reduce pollution 3. Save money 4. Find the efficiency of the machine 5.Study the satisfaction of users with the machine. The process of making The Solar Fertilizer Spray Machine were starting from proposal , design and report of operating results. A tool used in the study is a questionnaire.The result of the indicate that the satisfaction of the samples participants who take our the Solar Fertilizer Spray Machine the overall evaluation found at the best level which the average was at 4.18

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

The process of making The Solar Fertilizer Spray Machine were starting from proposal , design and report of operating results.