BICE แชมพูสระผมสมุนไพรไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประนอม เบิกบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรเนตร กระจายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อมินตา แย้มบู่ปวส.
2นางสาว วาสนา ประเสริฐสุขปวส.
3นางสาว จีราภรณ์ วิชิธรรมปวส.
4นางสาว วราพร เกษมสินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ BICE แชมพูสระผมสมุนไพรไทย ทำให้ผมดกมีสีดำดูเงางาม นุ่มลื่น หวีง่าย และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้แชมพูสมุนไพรพบว่า จากการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพร ทั้ง 2 ชนิด คืออัญชันและมะกรูด มาใช้ในผลิตภัณฑ์แชมพูจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแชมพูในการทำความสะอาดของเส้นผม จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้แชมพูสมุนไพร พบว่า ร้อยละ 82.35 มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมการผลิตแชมพูสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพ และผู้ใช้มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรด้านการผลิตอยู่ในระดับมาก (¯x = 4.10) และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน ระดับมาก (¯x = 4.02)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แชมพูสมุนไพรไทยที่เกิดจากการนำสารโซเดียมลอริลอีเธอร์ซัลเฟต หรือหัวแชมพู ผสมกับสารโซเดียมคลอไรด์ หรือ ผงข้น โดยใช้สารสกัดของสมุนไพร 2 ชนิด คือ อัญชัน และมะกรูด เป็นตัวช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์แชมพูมีคุณสมบัติในการดูแลรักษาเส้นผม การทำความสะอาดเส้นผม ทำให้เส้นผมดกดำ นุ่มลื่น หวีง่าย
ใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยมีฝาหัวปั๊มสะดวกต่อการบีบใช้ ติดฉลากข้างขวดบอกวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน อีกทั้งมีสัญลักษณ์ของ QR Code ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้