ไม้นวดตัวเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไพรินทร์ จำนงค์ปวส.
2นาย ภคพงษ์ เกษมสงครามปวส.
3นาย อนุสรณ์ คาวินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

สุขภาพของคนเราในเรื่องการปวดเมื่อยจากการทำงาน การออกกำลังกาย เมื่อเรามีอายุมากขึ้น หรือจากเหตุการณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะการปวดเมื่อยขา สะโพก และเอวซึ่งเรา ต้องหาคนนวด จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำไม้นวดตัวเองขึ้นมาโดยใช้หลักการกดไม้นวดด้วยตัวเอง ทำให้เราผ่อนคลายสามารถพกพาติดตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถนวดด้วยตัวเองได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดตัวเองโดยอาศัยหลักการทำให้ไม้นวดตัวเอง พร้อมทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่ใช้ไม้นวดตัวเอง จำนวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า สิ่งประดิษฐ์ไม้นวดตัวเอง สามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แก้ปวดเมื่อยบริเวณร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สามารถนวดได้ด้วยตนเอง
เพื่อเป็นการคลึงในบริเวณที่ต้องการ