เครื่องสูบน้ำจากเครื่องตัดหญ้า

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เพื่อให้การสูบน้ำมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องสูบน้ำจากเครื่องตัดหญ้า ให้สามารถทดสอบการสูบน้ำเข้าทางนาลุ่มนาดอนที่นาสูงและที่นาต่ำได้สะดวก รวดเร็ว มีขนาดที่เหมาะสม จัดเก็บได้ง่าย สามารถใช้กับเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา และทำการประเมินผลโดยผู้ประเมินระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ประเมินผลพบว่าเครื่องสูบน้ำจากเครื่องตัดหญ้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องสูบน้ำจากเครื่องตัดหญ้าจำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อสะดวกมากขึ้นเวลาในการสูบน้ำเข้าจากคันนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ ศรีทาปวส.
2นาย ธีระยุทธ ลอพิจิตต์ปวส.