แท่นถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพร สนหอมปวส.
2นางสาว นัฎฐ์นรี นาคคุ้มปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแท่นถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งแท่นถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก สามารถหมุนชิ้นงานได้ 360 องศา และเพื่อใช้ถอดประกอบในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและสร้างเครื่อง หรือผู้ที่ทาการสอนทางด้านสาขาวิชาเครื่องกล ที่มีความรู้และมีการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้ที่มีสถานประกอบการ เคยทดสอบทดลองใช้ และตรวจสอบแก้ไขได้ และเปิดสถานประกอบการมาไม่ตำกว่า 10 ปี จานวน 5 ท่าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แท่นถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์สาหรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในภาคทฤษฏี
และปฏิบัติ และถอดประกอบซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก