ไม้นวดหลังสั่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชัย อุดมดันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สราวุฒิ ปัทมาลีปวส.
2นาย ภิรมย์ ทัพหนุนปวส.
3นาย ฐิติศักดิ์ คุ้มครองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

สุขภาพของคนเราในเรื่องการปวดเมื่อยจากการทำงาน การออกกำลังกาย เมื่อเรามีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะการปวดเมื่อยหลังซึ่งเรา ต้องหาคนนวด จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้จัดทำไม้นวดหลังสั่นได้ขึ้นมาโดยใช้หลักการดึงไม้นวดด้วยตัวเองและมีการสั่นของไม้นวดหลัง ทำให้รู้ผ่อนคลายสามารถพกพาติดตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถนวดหลังด้วยตัวเองได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดหลังโดยอาศัยหลักการทำให้ไม้นวดหลังสั่นได้ พร้อมทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่ใช้ไม้นวดหลังสั่นได้ จำนวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า สิ่งประดิษฐ์ไม้นวดหลังสั่นได้ สามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แก้ปวดเมื่อยบริเวณร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
สามารถนวดได้ด้วยตนเอง โดยไม้นวดสามารถสั่นได้ เพื่อเป็นการคลึงในบริเวณที่ต้องการ