สิ่งประดิษฐ์จากผ้า

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใช้วัสดุเหลือใช้จากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดประยุกต์กับงานฝีมือจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์จากผ้านี้มา สามารถนำมาใช้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จากวัสดุเหลือใช้ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง
2. ประหยัดวัตถุดิบและใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดภาวะโลกร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ใจ ตรีสังข์ปวส.
2นางสาว พิมลวรรณ ช้างแก้วปวส.
3นางสาว วิรชา วรทุมปวส.