รถมอเตอร์ไซด์วีบากไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยบรัสเลสมอเตอร์ ระบบพลังงานหมุนเวียนชาร์จไฟในตัวเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักนรินทร์ ผิวเหลือง-
2นาย พรหมพิริยะ พรหมสูตร-
3นาย สมถวิล ปะวิโน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์ศิริ ศรีวลักษณ์ปวส.
2นาย อภิรัชต์ สมชมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) รถมอเตอร์ไซด์วีบากไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยบรัสเลสมอเตอร์ ระบบพลังงานหมุนเวียนชาร์จไฟในตัวเอง 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของรถมอเตอร์ไซด์ที่สร้างขึ้น โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย คือ การใช้พลังงานทดแทนและลดต้นทุนการผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษากลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซด์ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มาโดยวิธีการ สำรวจและทดสอบ จำนวน. 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม.ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ “รถมอเตอร์ไซด์วีบากไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยบรัสเลสมอเตอร์ ระบบพลังงานหมุนเวียนชาร์จไฟในตัวเอง” พบว่า สมรรถนะที่ดีที่สุดจะอยู่ที่อัตราการบรรทุกที่ 120 Kg หรือประมาณ 2 คนทำให้ได้ระยะเวลาในการใช้งานนานที่สุด 2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของเครื่องอัดก้อนปลูกพืชที่คณะผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีระดับความพึงพอใจโดยรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ( =4.35) ด้านประสิทธิภาพ ( =4.30) และด้านการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์( =4.16) ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์
รถมอเตอร์ไซด์วีบากไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยบรัสเลสมอเตอร์ ระบบพลังงานหมุนเวียนชาร์จไฟในตัวเอง
1 เป็นรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ
2 ขับเคลื่อนด้วย DC Bush less Motor ขนาด 1000 watt 48V
3 ใช้ Battery ขนาด 12V แบบ Deep cycle 12A 4 ลูก
4 รับน้ำหนักได้ประมาน 150 kg
5 วิ่งได้ความเร็วประมาน 50 Km/H
6 มีไดนาโมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเอง