อุปกรณ์ปักดำต้นกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. ประมวล เสติ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำนา)

บทคัดย่อ

ได้ทำการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ปักดำต้นกล้า โดยใช้ดินที่มีความแตกต่างกันกันแล้ว จดบันทึกนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์ปักดำต้นกล้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยพัฒนาอุปกรณ์ปักดำมาไว้ในเครื่องดำนา เพื่อลดปัญหาการก้มเงยของชาวนาและมีกลไกที่จะทำให้ต้นกล้าเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นวิธีการช่วยชาวนาให้ดำนาเร็วยิ่งขึ้น