เครื่องสูบน้ำสู้ภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชิต โมลีย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณะ บุตรษทิพย์ปวส.
2นาย ชัชวาล สีหาแสนปวส.
3นาย ธีรวัฒน์ คำแก้วปวส.
4นาย ปิยะณัฐ ปลัดศรีช่วยปวส.

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องสูบน้ำสู้ภัย เป็นเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินในยามที่เกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม อัคคีภัย ภัยแล้งจากฝนแล้ง ยกตัวอย่างเช่น ภัยน้ำท่วม สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆภายในพื้นที่บ้านเรือนได้อย่างสบายและประหยัดค่าใช่จ่าย อัคคีภัย สามารถเป็นเครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ภัยแล้งจากฝนแล้ง สามารถช่วยเกษตรกรสูบน้ำมาใช้ในการเกษตรได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย ราถาถูก