ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเล

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน)

บทคัดย่อ

การเกิดอุบัติเหตุการชนของเรือบ่อยครั้งเนื่องจากขาดสัญญาณไฟร่องน้ำ ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้าง“ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเล” โดยออกแบบและสร้างทุ่นเตือนภัยร่องน้ำโดยใช้พลังงานจากคลื่นทะเล โดยออกแบบทุ่นที่เคลื่อนที่ตามคลื่นทะเล โดยโครงสร้างภายในประกอบด้วยชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้า ตัว ซึ่งโครงสร้างถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุไฟเบอร์คาร์บอนเพื่อให้ลอยน้ำได้ โดยมีชุดแสดงผลคือไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 ดวง และ ไฟสัญญาณร่องน้ำอีก 1 ดวง ทั้งนี้จะช่วยลดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พลิตไฟฟ้าจากการขึ้นลงของคลื่น
โครงสร้างถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุไฟเบอร์คาร์บอนเพื่อให้ลอยน้ำได้ โดยมีชุดแสดงผลคือไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 ดวง และ ไฟสัญญาณร่องน้ำอีก 1 ดวง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์-
2นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์-
3นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล-
4นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ-
5นาง สุกัญญา คงเมือง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นางสาวพัชรินทร์ ส่องแก้วปวช.
2นาย นายอมรเทพ เพชรทองปวส.
3นาย นายอรรตพล เพชรชนะปวส.
4นาย นายณภัทร เจริญรักษ์ปวส.
5นาย นายอรรณพ สิริวันต์ปวส.