เตียงผู้สูงอายุยามวิกาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทัศพร สมเชื้อ-
2นาย จาตุรงค์ บุตรลพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นจำนวนมากโดยที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีผู้ดูแลเป็นจำนวนน้อย ซึ่งผู้สูงอายุจำนวนมากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในยามวิกาลเมื่อจะเข้าห้องน้ำก็มีความยากลำบาก ทางผู้จัดทำโครงการได้ศึกษา และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยในยามวิกาล โดยได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยทำให้เกิดแสงสว่างที่เตียงผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุรู้สึกตัวจะทำธุระส่วนตัวในยามวิกาลเรียกว่าเตียงผู้สูงอายุยามวิกาลโดยใช้วงจรเซ็นเซอร์แสงสว่างทำให้ไฟฟ้าที่เตียงผู้สูงอายุเกิดแสงสว่างเมื่อผู้สูงอายุตื่นขึ้นจากที่นอน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้ชุดเปิดไฟสำหรับผู้สูงอายุในยามวิกาลที่ทำงานได้จริง
2ได้นำความรู้ทางวิชาอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้งาน
3ได้ชุดเปิดไฟที่เตียงผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุใช้ในยามวิกาลเมื่อลุกขึ้นจากที่นอน
4ใช้วงจรเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ