เซ็นเตอร์ครัชต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยา ยืนยง-
2นาง กัญญา วงศ์สุวรรณ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยวัฒน์ สระทองฮ่วมปวส.
2นาย พัชรพล จุดอนปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบนำเสนอสื่งประดิษฐ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพของตนเอง พร้อมทั้งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาจากการทำโครงการนี้เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง และการพัฒนาตนเองในการทำงานต่อไปในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีและการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานมากขึ้น ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะต่อยอดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์เซ็นเตอร์คลัตช์ ที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการถอดแผ่นคลัตช์ให้ง่ายขึ้นและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การที่สามารถคิดการประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ ก็จะช่วยให้การปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานช่วยเมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับช่างศูนย์เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาและคิดค้นสำหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไป