วอลเปเปอร์จากต้นธูปฤาษี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เสาวรส โพธินาม-
2นาย เอกชน โพธินาม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่นับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ค่อนข้างมาก ไม่ใช่เฉพาะการมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเท่านั้น วัชพืชยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงปัญหา และเห็นถึงความสำคัญของต้นธูปฤาษี จึงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน วอลเปเปอร์ (Wallpaper) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญของต้นธูปฤาษีที่มีใยที่แข็งแรง และมีต้นทุนที่ต่ำ เหมาะสมกับการนำมาตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้ชิ้นงานวอลเปเปอร์จากต้นธูปฤาษี
2ลดวัชพืชในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม
3มีวัสดุตัวเลือกในการตกแต่งอาคารสถานที่