เครื่องไล่ลมเบรก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริวัตร บุญรอด-
2นาย สิทธิชัย อุดมดัน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การบริการงานเกี่ยวกับด้านการไล่ลมเบรกรถยนต์ ยังใช้เวลาและต้องใช้จำนวน คนมาก จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำ ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องไล่ลมเบรกรถยนต์เพื่อทำให้ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว และลดแรงงานคน การทำงานบริการไล่ลมเบรกรถยนต์ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพที่ดี คณะผู้จัดทำได้จัดทำเครื่องไล่ลมเบรก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องไล่ลมเบรก พบว่าเครื่องไล่ลมเบรก สามารถอำนวยความสะดวกในการไล่ลมเบรกรถยนต์ ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.46)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เครื่องไล่ลมเบรกรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
2การได้ใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
3สามารถใช้ในงานบริการงานช่างยนต์เกี่ยวกับการไล่ลมเบรก