เครื่องเตือนน้ำเกลือ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเครื่องเตือนน้ำเกลือ ทุกด้านมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สำหรับความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพพยาบาล พบว่า ผู้ประกอบอาชีพพยาบาล มีความพึงพอใจของที่มีต่อเครื่องเตือนน้ำเกลือ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกรายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ประกอบอาชีพพยาบาลมีความพึงพอใจของที่มีต่อเครื่องเตือนน้ำเกลือ อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ลดเวลาการตรวจเช็คน้ำเกลือ
2เครื่องแยกและนับเหรียญ มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
3ควบคุมการทำงานของเครื่องเตือนน้ำเกลือ ได้ง่าย
4มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
5ทำการเตือนเมือเวลาน้ำเกลือหมด ได้รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์-
2นาย วิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน-
3นาย ณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด-
4นาง มาลี แจ่มจำรัส-
5นาง นาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร