ชุดวงจรควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน กลางแท่น-
2นาย ไชยวัฒน์ จักรไชยโยค-
3นาย สุมล จันทร์งาม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ผลงาน เครื่องกายภาพบำบัดข้าเข่าเสื่อมเครื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถฟื้นสภาพและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับการกายภาพบำบัด จากผลการทดลองการทำงานและประสิทธิภาพ พบว่า เมื่อกดปุ่มทำงานเครื่องเริ่มเคลื่อนที่ไปตามองศาที่กำหนดจนกระทั้งชนลิมิตสวิตช์เครื่องจะหยุดทำงานแล้วจึงกดปุ่มกลับเครื่องจะเคลื่อนที่กลับไปยังสถานะเดิมสะดวกต่อการใช้งานเสริมสร้างร่างกายของผู้ป่วยให้มีความแข็งแรง จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลทั่วไปและผู้ป่วยจำนวน 20 ราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ รูปร่าง ขนาด น้ำหนักของเครื่อง ราคาเหมาะสม ประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริงประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกรูปแบบการทำงานเหมาะสม การประหยัดเวลา และระบบกลไกทำให้ลดภาระในการทำงาน ตามลำดับอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่คาดแคนหรือไม่มีเครื่องกายภาพบำบัด
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้
ลดการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศที่มีราคาสูง