อุปกรณ์เก็บขยะ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้การทิ้งขยะยังมีปัญหาในเรื่องของรูปแบบการจัดเก็บขยะที่ยังซึ่ง เป็นบ่อเกิดของพาหะนำโรคต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนเกิดเจ็บไข้ ไม่สบาย ทั้งเป็นโรคทางเดินทางอาหาร โรคทางเดินหายใจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทางผู้วิจัยจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บขยะที่สามารถเก็บได้ทุกพื้นที่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่สกปรก หรือ พื้นที่ป่ารก ในคูน้ำ และพื้นที่ต่างๆ คณะผู้จัดทำได้จัดทำอุปกรณ์เก็บขยะ เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บขยะ มีความเงียบของเสียงขณะปฏิบัติงานมากขึ้นและยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย และทำการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน ได้ประเมินผลพบว่าอุปกรณ์เก็บขยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (x = 4.42) ในปัจจุบันนี้การทิ้งขยะยังมีปัญหาในเรื่องของรูปแบบการจัดเก็บขยะที่ยังซึ่ง เป็นบ่อเกิดของพาหะนำโรคต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนเกิดเจ็บไข้ ไม่สบาย ทั้งเป็นโรคทางเดินทางอาหาร โรคทางเดินหายใจ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทางผู้วิจัยจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บขยะที่สามารถเก็บได้ทุกพื้นที่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่สกปรก หรือ พื้นที่ป่ารก ในคูน้ำ และพื้นที่ต่างๆ คณะผู้จัดทำได้จัดทำอุปกรณ์เก็บขยะ เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บขยะ มีความเงียบของเสียงขณะปฏิบัติงานมากขึ้นและยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย และทำการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน ได้ประเมินผลพบว่าอุปกรณ์เก็บขยะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (x = 4.42)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ด้สร้างอุปกรณ์เก็บขยะจำนวน 1 อัน
2ด้ใช้ประโยชน์ในงานเก็บขยะ
3ได้ลดมลพิษจากขยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์-
2นาย สิทธิชัย อุดมดัน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร