ผลิตภัณฑ์แคปหมูรสบ๊วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย ตะโกพร-
2นางสาว ปาวรี จำปาดี-
3นางสาว น้ำค้าง เหมรา-
4นางสาว ทวินันท์ แซ่เล้า-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทิมาภรณ์ ตาเสือปวช.
2นางสาว ศศิณา ศรีดาฟองปวช.
3นางสาว กาญจนา พอสมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาผลงานแคบหมูรสบ๊วยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแล้วพัฒนาการทำแคบหมูแต่งรสชาติด้วยผงบ๊วย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของหนังหมูด้วยพืชสมุนไพร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคแคบหมู โดยแคบหมูรสบ๊วยที่แต่งรสชาติด้วยผงบ๊วยนี้ มีเนื้อสัมผัสที่พอง กรอบ สีสันจากการทอดเป็นสีเหลือง รสชาติที่ได้จากผงบ๊วยยังส่งผลให้สีของแคบหมูที่แปรรูปออกมาแล้วมีสีสันที่สวยงาม สามารถถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานเป็นอาหารทานเล่น หรือเป็นของฝาก ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าอย่างหนึ่งให้กับแคบหมูธรรมดา โดยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแคบหมูสมุนไพรอาจต่อยอดโดยเป็นการค้าในอนาคตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถศึกษาและพัฒนาแคปหมูไร้มันรสบ๊วย
2มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าได้