เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์-
2นาย วิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน-
3นาย ณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด-
4นาง มาลี แจ่มจำรัส-
5นาง นาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บทคัดย่อ

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด คุณภาพของเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด ทุกด้านมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นหลายรายด้าน และหลายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สำหรับความพึงพอใจของใช้งานทั่วไป พบว่า ใช้งานทั่วไป มีความพึงพอใจของที่มีต่อเครื่องอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกรายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดมีกลไกการหมุนที่ไม่ยุ่งยาก
2พัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทุ่นแรงให้ดียิ่งขึ้น