เครื่องแกะเม็ดข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์-
2นาย วิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน-
3นาย ณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด-
4นาง มาลี แจ่มจำรัส-
5นาง นาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บทคัดย่อ

ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของเครื่องแกะเม็ดข้าวโพด ทุกด้านมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกเป็นหลายรายด้าน และหลายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สำหรับความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไป มีความพึงพอใจของที่มีต่อเครื่องอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกรายข้อ พบว่า ทุกข้อผู้ประอุทกภัยมีความพึงพอใจต่อเครื่องแกะเม็ดข้าวโพด อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถแกะเมล็ดข้าวโพดโดยที่ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว
2ผู้บริโภคและผู้จำหน่ายสามารถนำไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก
3เพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดในรูปแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน