กระทงลอยร้อยปล้อง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

กลุ่มผู้วิจัยจึงมีการทำลองนำกากอ้อยที่ทิ้งแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านคหกรรม โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ มาประดิษฐ์กระทงลอยที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ เมื่อลอยกระทงลงในน้ำกระทงสามารถย่อยสลายในน้ำได้เองโดยไม่ก่อให้เกิดเป็นเศษขยะแบบกระทงอื่นๆ ที่ใช้โดยโฟมเป็นทุ่ม ผลการทำแบบประเมินผลิตภัณฑ์จากกระดาษอ้อย คือ กระดาษจากอ้อยที่ย้อมสีจากสีเคมี เป็นที่นิยมของนักศึกษา ปวส.๑ แผนกคหกรรม จำนวน ๑๒ คน พบว่า มีสีสันสดใสดีมาก การทรงตัวของกระดาษดี ความยืดหยุ่นของกระดาษดี ผิวสัมผัสของกระดาษดี ประโยชน์การนำไปใช้ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1กระทงลอยร้อยปล้อง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากกระดาษเยื้ออ้อย ที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ไม่ก่อให้เกิดเป็นเศษขยะแบบกระทงอื่น ที่ใช้โฟมเป็นทุ่ม
2ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุฝึกสำหรับการเรียนของนักเรียน – นักนักศึกษา
3นำไปประกอบอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการนำไปประดิษฐ์เป็นของชำร่วยและของที่ระลึกจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย ตะโกพร-
2นาย ธาตรี สุขพัฒน์-
3นางสาว ชนมณี กิตติก้อง-
4นางสาว จุฬามาศ คติธิติมา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัชฎาภรณ์ พลอยเพชรปวส.
2นางสาว วัลญา เปลี่ยนเที่ยงธรรมปวส.
3นางสาว พรหมพร ทรัพย์ฤทธาปวส.