ชั้นโชว์จากถังกระดาษแข็ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ชุดผลิตภัณฑ์แปรรูปของวัสดุเหลือใช้ ชั้นโชว์จากถังกระดาษแข็ง เป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์การใช้สอย ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าชิ้นงานสร้างรายได้ให้แก่ คนภายในชุมชน วัสดุที่นำมาผลิตแปรรูปนั้น สามารถหาได้ง่าย มีขั้นตอนการทำที่ไม่ซับซ้อน สามารถเขียนลวดลายตามความนิยมของยุคสมัย ลวดลายที่กำลังเป็นที่นิยม หรือลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในการดำเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้เลือกเขียนลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์คุณค่างานฝีมือทางด้านหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นงานฝีมือด้านวิชาชีพที่น่าสืบทอดความรู้ แก่ เยาวชนคนรุ่นหลัง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์งานฝีมือที่แสดงเอกลักษณ์ของประเทศไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ชั้นโชว์จากถังกระดาษแข็ง
2สามารถนำความรู้ในการแปรรูป ไปพัฒนาสิ่งของเหลือใช้ชนิดอื่น ๆ ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรรณวิภา โปร่งฟ้า-
2นาย โยธิน ทองหลอม-
3นาย อธิวัฒน์ ชุนเกษา-
4นางสาว ภัทริกา แสงพันธุ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร