โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Slow Movement

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วุฒิไกร จันมาศ-
2นาง กรรณิกา มานพ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญชัย แก่นนาคปวส.
2นาย อรรถพล พรสง่าปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากสินค้าหากไม่มีการจ่ายสินค้าให้มีการเข้าก่อนออกก่อน (First in First out) จะทำให้เกิดสินค้าเคลื่อนไหวช้า ซึ่งหากไม่ถูกนำไปจ่ายสินค้าจะกลายเป็นของเสีย จึงมีการจัดทำโปรแกรมการจ่ายสินค้าให้ FIFO เพื่อช่วยในการค้นหาสินค้าลดปัญหาการจ่ายสินค้าไม่ FIFO ลดเวลา ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอได้ 4.26 อยู่ในเกณฑ์ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Slow Movement ของกลุ่มสินค้าสำเร็จรูป
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด