เครื่องสลัดดอกดาวเรือง

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน อำเภอบรรพตพิสัย มีเกษตรปลูกดอกดาวเรืองกันมาก เราได้พบเจอปัญหาของการเกษตรกรในการเก็บดอกดาวเรืองแบบเดิมทำให้ดอกดาวเรืองช้ำ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้น โครงการเรื่องสลัดน้ำดอกดาวเรือง เพื่อให้หมดปัญหาดอกดาวเรืองช้ำ และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น คณะผู้จัดทำได้ทำเครื่องสลัดน้ำดาวเรือง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสลัดน้ำดอกดาวเรือง พบว่าสามารถอำนวยความสะดวกในการสลัดน้ำดอกดาวเรืองได้ไม่ช้ำ มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความเหมาะสมอยู่ในค่าเฉลี่ย = 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1ได้การลดเวลาในการสะเด็ดน้ำออกจากดอกดาวเรือง
2ได้เครื่องสลัดดอกดาวเรืองไม่ให้ดอกดาวเรืองได้รับความเสียหายจากการปั่นของเครื่องซักผ้า
3ได้สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากขึ้น
4ได้ลดจำนวนคนในการเก็บ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์-
2นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์-
3นาง ทัศนีย์ สังข์เมือง-
4นาง จิราภรณ์ กนกมหกุล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุสรณ์ คชินทรปวช.
2นางสาว กิตติมา ขำรักษ์ปวส.
3นางสาว สิรารมย์ บัวรอดปวส.