Digital voltage

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรทัย ยศวิชัย-
2นางสาว ลักษณ์พร แก้วเงิน-
3นาย ชัยชนะ พูลฉนวน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบดิจิตอลโวลเตจ(Digital voltage)แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1จากการทำงาน Digital voltage จะพบว่าเมื่อดิจิตอลโวลเตจวัดไฟDCในวงจรไฟฟ้าจะแสดงผลแรงดันไฟฟ้าเป็นตัวเลข ที่สเกลดิจิตอลตามค่าในตารางบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าและความเที่ยงตรงในการแสดงผลของดิจิตอลโวลเตจ 2จากการทดสอบการทำงาน Digital voltage จะพบว่าเมื่อดิจิตอลโวลเตจวัดไฟ DC ในแบตเตอร์รี่ตามค่าในตารางบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าและความเที่ยงตรงของดิจิตอลโวลเตจสามารถบอกได้ว่าแบตเตอร์รี่เสีย/ไม่เสีย(Digital voltage) ได้ทำการทดสอบการใช้งานทั้ง 2 ลักษณะ ซึ่งดิจิตอลโวลเตจ(Digital voltage) ต้องมีพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถผลิตดิจิตอลโวลเตจจำนวน 1 ชิ้น
2สามารถวัดไฟ DC โดยไม่ต้องปรับย่าน
3สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพช่างซ่อมโทรทัศน์
4สามารถวัดไฟแบตเตอร์รี่ว่าใช้งานได้หรือไม่ได้
5สามารถวัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านไฟ DC ได้