สมุนไพรดับกลิ่นในรองเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ สังข์เมือง-
2นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์-
3นาง จิราภรณ์ กนกมหกุล-
4นาย แสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีกลิ่นเป็นมลพิษต่อระบบหายใจหากเราซื้อน้ำยาดับกลิ่นตามท้องตลาดมาใช้นั้นจะมีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ตะไคร้หอม ผิวมะกูด ข่า มาทดลองกลิ่นหอมของสมุนไพรเพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่เหมาะสมและชนิดของสมุนไพรที่สามารถกำจัดกลิ่นในรองเท้า จากการศึกษาพบว่าสมุนไพรที่เหมาะสมสามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุดคือ ผิวของมะกูด ลองลงมาก็คือตะไคร้หอม ส่วนสุดท้ายคือข่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1การเพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น
2การลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
3การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์