รูปประดับมุกด้วยหอยกาบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน พึ่งพรหม-
2นาง สุพัตรา กรวยสวัสดิ์-
3นาย เมธี เสาร์แก้ว-
4นาย แสนพิทักษ์ เดชานุชกระแสร์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานศิลปหัตถกรรมขั้นสูงปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจน้อยลงโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่การรักษาศิลปหัตถกรรมของไทยให้คงไว้ ประกอบกับรักษาความสมดุลทางธรรมชาติในปัจจุบัน การนำหอยกาบ เป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ใน Phylum Mollusca โดยการศึกษาผลการประดิษฐ์รูปประดับมุกด้วยหอยกาบ แทนหอยมุกจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 ตามลำดับและส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ และผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 24 ตามลำดับ โดยรวมแล้วความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ รูปประดับมุกด้วยหอยกาบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.57)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับรูปภาพ
2สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ หรืออาชีพหลัก
3ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพทางด้านศิลปะหัตถศิลป์ของไทย
4มีสถานที่ในการฝึกอบรมหรือสอนเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพด้านหัตถศิลป์