ชั้นวางของจากกล่องกระดาษลัง

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

กระดาษ เป็นวัสดุที่แพร่หลายและนิยมมากที่สุดเพราะสามารถออกแบบสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิดอย่างไม่มีสิ้นสุด ซึ่งอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษที่สามารถ ตัด ดัด พับ งอ ได้ง่ายมากำหนดสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษที่ทำมาจากเยื่อไม้ธรรมดา จึงได้รับการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์เป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และทำหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการซื้อของตกแต่งบ้าน
2เพื่อนำกระดาษลังที่ไม่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า
3สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว เบญจวรรณ เหมราช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชิดชนก กลัวพาลปวส.