น้ำพริกขี้กา

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

พวกเราได้จัดทำน้ำพริกขี้กาเพื่อนำความรู้มาเสนอโครงงานบูรณาการและทำให้เรามีความรู้ ความสามารถในการจัดทำน้ำพริกขี้กาและวิถีชีวิตในท้องถิ่นในการทำน้ำพริกขี้กา เพื่อเป็นการฝึกทำรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พวกเราได้จัดทำน้ำพริกขี้กาเพื่อนำความรู้มาเสนอโครงงานบูรณาการและทำให้เรามีความรู้ ความสามารถในการจัดทำน้ำพริกขี้กาและวิถีชีวิตในท้องถิ่นในการทำน้ำพริกขี้กา เพื่อเป็นการฝึกทำรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว เบญจวรรณ เหมราช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว คัทลียา จันทร์สุวรรณปวส.
2นางสาว ชลธิชา คงเจริญปวส.