ขนมดอกจอกธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-
2นางสาว ลัดดา มั่นมานะเสรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บัวแก้ว แป้นเพชร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยครั้งยังเป็นสยามประเทศได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินร่วม ได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่าง ๆ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น จนทำให้คนรุ่นหลัง ๆ แยกไม่ออกว่าอะไรคือขนมที่เป็นไทยแท้ ไทยให้ความสำคัญกับขนมเหล่านี้โดยใช้เป็นขนมมงคล เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีดังนั้นผู้จัดทำจึงเลือกที่จะจัดทำขนมดอกจอกธัญพืช

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถนำไปเป็นของฝากได้
2สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
3วัตถุดิบในการผลิตมีราคาต้นทุนต่ำ
4สามารถรวมตัวกันทำเป็นสินค้าส่งออกหรือสินค้าOTOPได้ เพื่อส่งเสริมให้คนมีงานทำ