โคมไฟกำจัดแมลง

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บทคัดย่อ

การดำเนินการจัดสร้าง โคมไฟกำจัดแมลง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้ โคมไฟกำจัดแมลง ที่มีประสิทธิภาพ ราคาประหยัด เพื่อสามารถดักจับแมลงที่เป็นศัตรูพืช และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการศึกษาหลักการของ โคมไฟกำจัดแมลง ,รูปแบบของโคมไฟกำจัดแมลง ,ส่วนประกอบของ โคมไฟกำจัดแมลงเพื่อนำมาวางสมมติฐาน และการออกแบบงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนและการทำงานต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟกำจัดแมลงนี้ เป็น โคมไฟกำจัดแมลง ที่มีความสะดวก คล่องตัวในการใช้งาน และง่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ด้วยการใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไป และมีราคาถูก มีประสิทธิภาพในการดักจับแมลง อยู่ในเกณฑ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิรันดร์ พินิจจันทร์-
2นาย นนทพัทธ์ เสริมสุขต่อ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร แกล้วกสิกิจปวช.
2นาย อรรถนนท์ โพธิ์แก้วปวช.
3นาย อุทิศ แหวเมืองปวช.