กังหันบำบัดน้ำเสีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิรันดร์ พินิจจันทร์-
2นาย นนทพัทธ์ เสริมสุขต่อ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภากร ศรีครินทร์ปวช.
2นาย เสน่ห์ จักทรปวช.
3นาย อนุภัทร พรมอุบลปวช.
4นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์พงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร

บทคัดย่อ

การดำเนินการจัดสร้าง กังหันบำบัดน้ำเสีย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา แบบบ่อปูน ซึ่งจะเกิดปัญหาน้ำเขียวขาดออกซิเจน จนทำให้สัตว์น้ำตาย และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ขนาดเล็กได้ อีกทั้งเป็นการศึกษาหลักการของ กังหันบำบัดน้ำเสีย และวิธีการแก้ปัญหาน้ำเสียแบบต่างๆ เพื่อนำมาวางสมมติฐาน และการออกแบบงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนและการทำงานต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กังหันบำบัดน้ำเสีย นี้ เป็นกังหันบำบัดน้ำเสีย ที่มีขนาดเล็ก มีความสะดวก คล่องตัวในการใช้งาน และง่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ด้วยการใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไป และมีราคาถูก สามารถปรับตั้งจำนวนครั้งที่ต้องการให้เครื่องทำงานได้ 1-3 ครั้ง/วัน และสามารถปรับตั้งเวลาในการทำงานในแต่ละครั้งได้ตั้งแต่ ½ ชั่วโมง เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ตั้งไว้