ตู้ไม้ไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภา เทพรัตน์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐณิชา จีนเขตกรณ์ปวส.
2นางสาว สุภัทตรา ศรีสุวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าการผลิตสินค้ามีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่างถูกผลิตขึ้นด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทำให้ประชาชนทั่วไปเลือกใช้วัสดุที่ง่ายและมีราคาถูก แทนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันคนไทยเริ่มเห็นความสำคัญและคุณค่าของวิถีธรรมไทยหันมาส่งเสริมสนับสนุนของกินของใช้ในประเทศมากขึ้นในขนาดเดียวกันวัตถุดิบทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งน่าสนใจเป็นวัตถุดิบที่ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
2สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
3สามารถสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพได้
4สามารถสร้างแนวคิดในการประดิษฐ์ของจากวัสดุธรรมชาติ